Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

ZUS przedsiębiorcy w 2015

W związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego zmieniła się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku (a w praktyce od 10 lub 15 lutego) składki te wyniosą:

757,76 zł ubezpieczenia społeczne wraz z ubezpieczeniem chorobowym, 699,56 zł bez niego,

279,41 zł z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

58,20 zł Fundusz Pracy

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Możliwość komentowania ZUS przedsiębiorcy w 2015 została wyłączona

Jednostką potwierdzającą zarejestrowanie podmiotu w innym kraju UE Izba Skarbowa w Poznaniu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 5 listopada 2013 r. jednostką właściwą do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia została Izba Skarbowa w Poznaniu.

Kategoria: Prawo podatkowe
Tagi:
Możliwość komentowania Jednostką potwierdzającą zarejestrowanie podmiotu w innym kraju UE Izba Skarbowa w Poznaniu została wyłączona

Wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe

Od 1 stycznia 2014 roku rośnie płaca minimalna (z 1600 do 1680 zł brutto). Wraz z tą podwyżką rosną także grzywny, które w postępowaniu mandatowym może nakładać na podatników fiskus, a w postępowaniu sądowym – sąd.

Od 2014 roku minimalna grzywna nakładana przez urzędnika wyniesie 168 zł (10% minimalnego wynagrodzenia), maksymalna zaś 33.600 zł (dwudziestokrotność tegoż). Wzrosną także grzywny wymierzane w stawkach dziennych – i tak obecne widełki wynoszą od 53,33 zł do 21.322 zł, a od nowego roku odpowiednio 56 zł i 22.400 zł.

Kategoria: Prawo podatkowe
Tagi:
Możliwość komentowania Wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe została wyłączona

Jednolita deklaracja VAT na terenie UE od 2017?

Komisja Europejska wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o zmianę dyrektywy VATowskiej. Proponowane zmiany mają za cel wprowadzenie jednolitej deklaracji podatkowej składanej przez podatników podatku VAT.

W uzasadnieniu proponowanych zmian można przeczytać m.in:

Ideą standardowej deklaracji VAT jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa miały możliwość przedstawienia znormalizowanych informacji każdemu z państw członkowskich w jednakowym, najlepiej elektronicznym formacie. W ten sposób przedsiębiorstwo składające deklarację VAT w jednym państwie członkowskim może łatwo wypełnić i złożyć deklarację VAT w innym państwie członkowskim, ponieważ informacje i procedura składania są standardowe.

Jeśli propozycja ta zostanie wprowadzona w życie, od dnia 1 stycznia 2017 roku na terenie Unii zostaną ujednolicone nie tylko deklaracja dla potrzeb podatku VAT, ale także terminy do rozliczania podatku. Przyszła deklaracja będzie zawierałą jedynie 26 pozycji, z czego 5 będzie obowiązkowych.

Kategoria: Projekty zmian
Tagi:
Możliwość komentowania Jednolita deklaracja VAT na terenie UE od 2017? została wyłączona

Najem samochodu osobowego bez limitu kilometrówki

Kwestia, czy wydatki ponoszone z tytułu najmu samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, podlegają zaliczeniu w poczet kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, czy też są ograniczone limitem tak zwanej kilometrówki od jakiegoś czasu była przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi.

W dniu 8 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w któej stwierdził:

[…]kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT uznać należy, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w tych przepisach. Przedmiotowe wydatki nie mieszczą się bowiem w kategorii wydatków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.

Tym samym potwierdzona zostałą korzystna dla podatników interpretacja przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu związanych z najmem samochodu osobowego.

Kategoria: Prawo podatkowe
Tagi: ,
Możliwość komentowania Najem samochodu osobowego bez limitu kilometrówki została wyłączona

Samochód firmowy, użytek osobisty

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma możliwości wykorzystywania samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym dla potrzeb osobistych podatnika-przedsiębiorcy. Używanie takie samochodu powoduje, że odpisy amortyzacyjne od niego nie mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu, a wydatki na bieżącą eksploatację pojazdu mogą zostać za takowe uznane jedynie w limicie określonym t. zw. kilometrówką.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2013 r., nr IPTPB1/415-472/13-3/KO.

Choć praktyka gospodarcza użytkowanie samochodów osobowych, będących majątkiem firmowym do celów osobistych jest powszechne, to z puntu widzenia prawa podatkowego ma to swoje określone konsekwencje. Opinia wyrażona w powyższej interpretacji jest trudna do podważenia, a projekty rozwiązania tej sytuacji poprzez wprowadzenie czy to ryczałtowego, czy w inny sposób rozliczanego podatku z tytułu użytkowania firmowego samochodu osobowego na cele osobiste – są wciąż jedynie projektami.

Dlatego warto tę sferę działalności odpowiednio zabezpieczyć i przygotować się na ewentualną kontrol, która w efekcie może zakończyć się zakwestionowaniem określonych wydatkó jako kosztów uzyskania przychodu.

Kategoria: Prawo podatkowe
Tagi:
Możliwość komentowania Samochód firmowy, użytek osobisty została wyłączona

Używane samochody wciąż zwolnione z VAT

Wchodząca w życie z dniem 1.01.2014 r. nowelizacja ustawy o VAT przewiduje między innymi likwidację kategorii „towarów używanych” i wprowadzenie w to miejsce innych rozwiązań przewidujących zwolnienie dla określonych grup towarów. Zmiany te w konsekwencji spowodowałyby opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zbywanych samochodów osobowych, przy zakupie których podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia 60%/6000 zł.

Jednakże projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT w/s zwolnień z podatku VAT oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień przewiduje, że po 1 stycznia 2014 r. podatnicy będą mogli stosować zwolnienie przy zbywaniu tych samochodów.

Kategoria: Projekty zmian
Tagi:
Możliwość komentowania Używane samochody wciąż zwolnione z VAT została wyłączona

Zmiany w podatku VAT część 6.

Wraz ze zmianami w podatku VAT wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie fakturowe. przepisy dotyczące wystawiania, wyglądu i przechowywania faktur zostały inkorporowane do ustawy o VAT (art. 106a-106q).

Zgodnie ze stanem obecnie obowiązującym jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Nowe przepisy zmieniają tę zasadę. Przepis art. 106i ust. 1 mówi, że:

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z za-strzeżeniem ust. 2–8.

Ustępy 2-8 opisują wyjątki od ogólnej zasady określonej powyższym przepisem. Szczególnie interesujący jest ust. 7:

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Tak więc od 1 stycznia 2014 r. fakturę będzie się wystawiało nie wcześniej, niż 30. dnia przed i nie później niż 15. dnia po dokonaniu dostawy towaru lub wykonania usługi.

 

Kategoria: Prawo podatkowe
Tagi:
Możliwość komentowania Zmiany w podatku VAT część 6. została wyłączona

Limit dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w
euro w przepisach o rachunkowości.

Zgodnie zaś z art. 3ustawy o rachunkowości kwota ta wynosi 1.200.000 euro i przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Tabela kursów NBP nr 189/A/NBP/2013 wskazuje, że średni kurs euro z 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł. Tym samym podatnicy, którzy w 2013 roku osiągną przychody przekraczające 5.059.560 zł. (4,2163*1200000), będą zobowiązani w 2014 roku zaprowadzić księgi rachunchowe.

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Tagi:
Możliwość komentowania Limit dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów została wyłączona

Czy wymiana towaru nienadającego się do sprzedaży objęta jest opodatkowaniem VATem?

Z pytaniem przedstawionym w temacie wpisu zwrócił się wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Jako producent żywności jest on bowiem zobowiązany do wymiany towarów przeterminowanych, bądź takich których termin przydatności do spożycia wkróce upływa. W zamian za owe towary wnioskodawca dostarcza swoim klientom towary pełnowartościowe.

Towary przeterminowane są zwracane wnioskodawcy, bądź też utylizowane przez jego klientów.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Finansów z 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-856/12-3/DG:

„[…] Aby uznać daną dostawę towarów za odpłatną dostawę towarów, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą a odbiorcą towarów, a w zamian za dostawę towarów powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego dokonywana jest dostawa towarów, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dostawcy towarów.[…]
[…] czynności faktyczne dokonywane przez Spółkę polegające na wymianie w punktach sprzedaży towarów przeterminowanych lub uszkodzonych na towary pełnowartościowe stanowiące:

– dokładnie taki sam towar,

– inne towary z tej samej grupy produktowej objętej tą samą stawką VAT, jaka miała zastosowanie przy dostawie towarów wymienianych w sytuacji, gdy łączna wartość tych produktów będzie odpowiadała wartości całej partii zwróconego przeterminowanego lub uszkodzonego towaru,

– nie stanowią odrębnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.

Podkreślić należy, iż w związku z wymianą towarów przeterminowanych, zagrożonych przeterminowaniem oraz gdy towar z innych przyczyn nie będzie się nadawał do dalszej sprzedaży, na takie same bądź inne pełnowartościowe towary Spółka nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia ponad to, które już otrzymała dostarczając towar na rzecz sprzedawcy. Zatem Spółka nie wprowadza do obrotu gospodarczego odrębnego produktu – w tym przypadku dochodzi do faktycznej czynności zastąpienia towaru uszkodzonego, przeterminowanego, itp. towarem pełnowartościowym. W związku z powyższym, czynności te z uwagi na fakt, iż nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ustawy, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. […]”

Tak więc wymiana taka nie będzie czynnością podlegającą ustawie o podatku VAT.

Kategoria: Prawo podatkowe
Tagi:
Możliwość komentowania Czy wymiana towaru nienadającego się do sprzedaży objęta jest opodatkowaniem VATem? została wyłączona