Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

Pompa ciepła – z jaką stawką VAT?

Zgodnie z ustawą o podatku VAT stawkę obniżoną 8% stosujemy między innymi do remontu, modernizacji i termomodernizacji obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Znaczy to oczywiście lokali mieszkalnych nieprzekraczających 150 m2 oraz domów jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2..

Przepis ten budził i wciąż budzi wiele wątpliwości, wystarczy przypomnieć choćby sprawę stawki VAT na zabudowy meblowe wykonywane pod wymiar. Jednakże w przypadku instalowania pompy ciepła wydaje się bezsporne, że dozwolone jest zastosowanie stawki 8%.

Jednocześnie – o czym przypomniał Minister Finansów w odpowiedzi na poselską interpelację nr 7106/2016 do usługi modernizacji lokalu, bądź budynku mieszkalnego polegającej na zainstalowaniu urządzenia wytwarzającego energię cieplną ww. limit 150 m2 oraz 300 m2 ma oczywiście zastosowanie. Oznacza to, że prace wykonywane w budynku przekraczającym limity są opodatkowane stawką obniżoną do kwoty odpowiadającej limitowi, a stawką 23% – od kwoty odpowiadającej powierzchni wychodzącej poza limit.

Jednak nie to jest najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców instalujących te urządzenia. Problemem jest fakt, iż instalacja pompy ciepła wiąże się z pracami wykraczającymi poza bryłę budynku, a to oznacza w obecnym stanie prawnym automatyczne zastosowanie stawki 23%, bez względu na charakter modernizowanego budynku. Tak uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 7/12 z 3 czerwca 2013 roku.

W tym najistotniejszym temacie przedstawiciel Ministra Finansów zajął niestety jednoznaczne stanowisko:

„Aktualnie nie planuje się zmiany przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.”

 

Kategoria: Uncategorized
Możliwość komentowania Pompa ciepła – z jaką stawką VAT? została wyłączona

Limity transakcji gotówkowych – jak liczyć

Wchodzące w 2017 roku przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych nakładają na przedsiębiorców obowiązek rozliczania przy pomocy firmowych kont bankowych wszelkich wydatków związanych z działalnością gospodarczą przekraczających 15.000 zł.

Niedopełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z niemożnością zaliczenia wydatku opłaconego w inny sposób w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Moi klienci mieli kilka niejasności, z którymi zwrócili się do mnie, a ja postanowiłem udzielone im odpowiedzi opublikować:

Czy limit transakcji dotyczy pojedynczego zakupu, czy też istnieje limit miesięczny, bądź też roczny?

Każda transakcja rozpatrywana jest osobno, nie istnieje żaden okres rozliczeniowy.

Czy możliwe jest rozbicie jednej należności na kilka faktur, tak by żadna z nich nie przekraczała ustawowego progu 15.000 zł?

Nie, nie jest to możliwe. Zgodnie z nowymi przepisami decydująca jest nie kwota na fakturze, a wartość całej transakcji. Tak więc pojedyncza płatność może być znacznie niższa, a i tak musi być dokonywana za pomocą rachunku bankowego.

Czy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej także muszą dostosować się do tych zasad? Przyjmuję płatności od takich osób, często w gotówce.

Nie, nowe przepisy dotyczą jedynie przedsiębiorców.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania tego warunku?

Konsekwencją jest konieczność odliczenia kwoty transakcji od kosztów uzyskania przychodu, lub – jeśli nie jest to możliwe – zaliczenie w poczet przychodów w miesiącu wydatkowania.

 

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Możliwość komentowania Limity transakcji gotówkowych – jak liczyć została wyłączona

Stawka VAT na oferowane przez przedsiębiorcę projekty wnętrz

W praktyce biznesowej wielu deweloperów, a także coraz częściej także firm remontowych i wykończeniowych oferuje klientom dodatkowe usługi, jak na przykład przygotowanie projektu wnętrza. Jaką wówczas stawkę podatku VAT taki przedsiębiorca powinien zastosować?

Projekt taki często wypełnia cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest przygotowany pod indywidualne zamówienie, dla potrzeb konkretnego klienta i jest dostosowany do gustów i potrzeb tej osoby. Sporządzający go może zaś zostać uznany za twórcę.

Zgodnie z art.41. ust. 2 ustawy o VAT sprzedaż takiego utworu jest opodatkowana stawką preferencyjną 8%.

Jednakże pojawia się tutaj ważny warunek dodatkowy, o którym zapomina wielu podatników – prawo do stosowania stawki preferencyjnej mają jedynie twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że w najczęstszej sytuacji, gdy podatnik kupuje utwór od twórcy, a następnie go odsprzedaje klientowi – nie ma możliwości zastosowania stawki preferencyjnej. Właściwą jest wówczas stawka 23%.

Tak na przykład w interpretacji indywidualnej sygn. akt IBPP2/4512-572/16-2/BW.

Kategoria: Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Stawka VAT na oferowane przez przedsiębiorcę projekty wnętrz została wyłączona

Wydatki gotówkowe od 01.01.2017 nie będą kosztami uzyskania przychodu

Od Nowego Roku wchodzą istotne także dla branży budowlanej zmiany w ustawach podatkowych, w tym ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków opłaconych gotówką, jeśli kwota tych wydatków przekroczy 15.000 zł.

Może to być pewnym utrudnieniem dla branży. jej specyfika polegała dotychczas między innymi na szeroko rozpowszechnionym obrocie gotówkowym, także w przypadku zakupów przekraczających kwotę graniczną.

Wymusi to bez wątpienia zmiany i nakłada na podmioty prowadzące księgi rachunkowe firm z branży dodatkowe obowiązki.

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Wydatki gotówkowe od 01.01.2017 nie będą kosztami uzyskania przychodu została wyłączona

Podwykonawcy budowlani objęci odwrotnym obciążeniem w VAT

Od 1 stycznia 2017 roku w znaczący sposób rozszerzy się katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem. Zgodnie ze zmianami wchodzącymi w życie od Noego Roku ten sposób rozliczenia podatku od wartości dodanej będzie obowiązywał w przypadku sprzedaży szerokiego katalogu usług budowlanych pod warunkiem, że są one wykonywane przez podwykonawców.

Objęte odwrotnym obciążeniem będą również usługi najmu konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami, a także wynajem personelu do świadczenia usług budowlanych jako podwykonawca.

 

Kategoria: Uncategorized
Możliwość komentowania Podwykonawcy budowlani objęci odwrotnym obciążeniem w VAT została wyłączona

Koszty nabycia nieruchomości – waloryzacja

Zbycie nieruchomości jest uznawane przez ustawę o PIT za osobne źródło przychodu. Za tym uznaniem idą oddzielne zwolnienia z podatku oraz zupełnie osobne przepisy dotyczące ustalania wysokości tegoż podatku.

Jedną z mało znanych, w pełni legalnych i co więcej – sensownych i sprawiedliwych możliwości obniżenia podatku jest przepis art. 22 ust 6f ustawy o PIT:

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Cóż to znaczy? Znaczy to ni mniej, ni więcej tyle, że ustalając dochód z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości możemy zwiększyć koszt nabycia lub wytworzenia o wskaźnik inflacji.

Jeśli planujemy zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, a więc nie będziemy w stanie skorzystać ze zwolnienia związanego z upływem tego okresu, zawsze pozostaje nagroda pocieszenia, którą jest możliwość zwiększenia kosztów nabycia o wskaźnik inflacji, który w ostatnich latach wynosił:

2011 – 4,2%

2012 – 4%

2013 – 1%

2014 -0,2%

2015 – 0% (nastąpił spadek o 1,1%, jednakże nie wiąże się to z koniecznością zmniejszenia kosztów nabycia nieruchomości)

Kategoria: Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Koszty nabycia nieruchomości – waloryzacja została wyłączona

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok

Minister Finansów opublikował obwieszczenie zawierające maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2017 roku. Zgodnie z nim podatek wyniesie

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok została wyłączona

Plan Morawieckiego, a opozycja parlamentarna

Koncepcja planu Morawieckiego, czyli jasno wyartykułowanej strategii, której będzie się trzymał rząd Prawa i Sprawiedliwości  w swojej polityce gospodarczej niezwykle mi się spodobała. Sama jej treść już mniej, ale idea rozmowy o gospodarce i roli w niej państwa po ośmiu latach programowego braku takiego  dialogu była odświeżająca.

Więcej na dyskusja.biz

Kategoria: Uncategorized
Możliwość komentowania Plan Morawieckiego, a opozycja parlamentarna została wyłączona

Czy będzie minimalna stawka podatku CIT w Unii Europejskiej?

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem minimalnej stawki podatku CIT na terenie Unii Europejskiej. Stanowi to rozwinięcie badanej od 2001 roku możliwości wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base).

CCCTB wprowadziłoby zasadę one-stop-shop w przypadku wnioskowania o zwrot podatku, a także skutkowałoby uproszczeniem w rozliczeniach firm prowadzących działalność na terenie kilku krajów członkowskich.

Drugą stroną tego zagadnienia jest niewątpliwe ograniczenie możliwości planowania podatkowego z wykorzystaniem czasem dużych różnic w stawkach podatku CIT wewnątrz obszaru Unii Europejskiej.

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Czy będzie minimalna stawka podatku CIT w Unii Europejskiej? została wyłączona

Stawka VAT na zabudowę meblową

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadło dziś korzystne dla mojego klienta orzeczenie w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną dotyczącą właściwej stawki podatku VAT na zabudowę meblową.

W myśl zaskarżonej interpretacji właściwą stawką na usługi wykonywane przez mojego klienta była stawka podstawowa – 23%.

Zgodnie z uzasadnieniem składu orzekającego decydujące znaczenie dla sprawy miała uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. I FPS 2/13, której treść jest sprzeczna ze skarżoną interpretacją, a także z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 31 marca 2014 r.

Korzystne rozstrzygnięcie w tej sprawie otwiera drogę do stosowania stawki preferencyjnej 8% dla nowych usług, a także do skorygowania podatku należnego za okresy ubiegłe.

Zapraszam do kontaktu przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie modernizacji poprzez projektowanie, wykonywanie oraz instalowanie elementów takich, jak:

– zabudowy meblowe,

– zabudowy kuchenne,

– szafy przesuwne,

– oraz inne,

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Stawka VAT na zabudowę meblową została wyłączona